გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #181 2020 წლის 23 მარტი ქ.თბილისი

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი