ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა ! ! !

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ადმინისტრაცია გაცნობებთ, რომ:

საქართველოს „საბიუჯეტო კოდექსში“ განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით 2015 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გასაწევი -(გაწეული) მომსახურების საფასური უნდა ჩაირიცხოს ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს შესაბამის სახაზინო კოდზე: 

რეკვიზიტები:

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707217057

დამატებით ინფორმაციაში მიუთითეთ თანხის ჩარიცხვის დანიშნულება და შემოსავლის კოდი, როგორც ამას ბანკში გადარიცხვის დროს აკეთებდით