შეზღუდვების ამოქმედების თარიღის გადაწევა!

წარმოგიდგენთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  № 17/8046 წერილს, რომელიც ეხება, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 20 სექტემბრის № 357 ბრძანებით „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის № 290 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 22 აგვისტოს № 314 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ შეზღუდვების ამოქმედების თარიღის გადაწევას.

იხ. თანდართული ფაილი