გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ უზბეკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმდინარე წლის 2018 წლის 29 სექტემბრის  №03-02/44608 ნოტის ასლს, რომლითაც  უზბეკური მხარე გვატყობინებს, რომ რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 2018 წლის 25 სექტემბერს მიიღო დადგენილება №762 „უზბეკეთის რესპუბლიკის საბაჟო ტერიტორიაზე შემოსულ საქონელზე და სატრანსპორტო საშუალებებზე საბაჟო პროცედურების გამარტივების შესახებ.“(„О мерах по упрощению таможенных процедур при оформлении товаров и транспортных средств, пребывающих на таможенную территорию Республики Узбекистан“).

დადგენილების სრული ტექსტი განთავსებულია უზბეკეთის რესპუბლიკის ნაციონალურ საკანონმდებლო ბაზის ვებ-გვერდზე:  http://www.lex.uz/ru/pdfs/3916470

იხილეთ თანდართული ფაილი