გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

დღეიდან ( 1 ივლისი 2014 წელი) ლატვიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ძალაში შედის კანონი  საავტომობილო გზების გამოყენებისათვის მოსაკრებელის შეტანის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

18.06.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #19)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით სატვირთო და სამგზავრო გადამზიდველების საყურადღებოდ!

ბრძანება 2014 წელს რუსეთის ფედერაციაში ფედერალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობაზე დროებითი შეზღუდვების

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაციისთვის წარმოგიდგენთ ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტას, რომელიც ეხება შპს  „ტრანს-გარანტი“-ს პრობლემას საბაჟო კავშირის წევრ ქვეყნებს

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

2014 წლის 27 აპრილს ძალაში შევიდა უკრაინის კანონი „მოქალაქეთა უფლების და თავისუფლების უზრუნველყოფის და სამართლებრივი რეჟიმის შესახებ უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“, რომლის თანახმადაც უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (იგულისხმება ყირიმი)