მრავალმხრივი შეთანხმებები

1. ევროპის შეთანხმება საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ (AETR)

2. ევროპის შეთანხმება “სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ (ADR)”