საკანონმდებლო აქტები

იხილეთ:  საქართველოს კონსტიტუცია
იხილეთ:  საქართველოს კანონი საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ
იხილეთ:  საქართველოს კანონი ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ
იხილეთ:  საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესებ
იხილეთ:  საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ
იხილეთ: საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ
იხილეთ:  საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ
იხილეთ: საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
იხილეთ:  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეების,ვად ების, საფასურის განაკვეთების, ასევე საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ