საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია ღიაა  და ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია (თუ ის არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას) მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია), აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ვებგვერდზე „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვერყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N219 დადგენილების საფუძველზე განთავსებულია საჯარო ინფორმაცია სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 26 დეკემბრის N68 ბრძანების შესაბამისად.

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი სააგენტოში წარადგენს წერილობით განცხადებას. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმითაც, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2014 წლის 6 იანვრის No1-1/4 ბრძანებით დამტკიცებული სტანდარტის შესაბამისად. მოქალაქეებს შეუძლიათ ასევე გამოიყენონ ელექტრონული პორტალი www.my.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები:

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი: საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე ირინე გიორგობიანი

ტელეფონი: (+995 577) 274400

ელ. ფოსტა: igiorgobiani@lta.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი: საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ანა იმნაიშვილი.

ტელეფონი: (+995 577) 40 09 69

ელ. ფოსტა: public@lta.gov.ge

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა – ფშაველას გამზ. 16

ტელ.: (+995 32) 2 36 55 01; (+995 32) 2 36 55 07

====================================
ქ. ბათუმის ოფისი:

მისამართი:      ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის 70/72

ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსი

ხათუნა კვინიკაძე. ტელ.: 577 24 09 22

====================================

ქ. ფოთის ოფისი:

ქ. ფოთი, ლარნაკას ქუჩა N3-ში (GTI-ის ოფისში).

ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსი

სოფიო ბოკუჩავა. ტელ.: 577 98 81 17

 

ხელმძღვანელი პირების CV-ბი
დირექტორი
მიხეილ ხმალაძე
დირექტორის პირველი მოადგილე
ლევან მურვანიძე
დირექტორის მოადგილე
გიორგი თუშმალიშვილი
დირექტორის მოადგილე
ნიკოლოზ გასვიანი
ინფორმაცია სააგენტოსა და მისი ტერიტორიული ერთეულების, ასევე PR-ის შესახებ
ქ. თბილისი, ვაჟა – ფშაველას გამზ. 16 ტელ.: (+995 32) 2 36 55 01; (+995 32) 2 36 55 07
ქ. ბათუმის ოფისი:

მისამართი:      ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის 70/72ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსიხათუნა კვინიკაძე. ტელ.: 577 24 09 22

ქ. ფოთის ოფისი:მისამართი:   ქ. ფოთი,  ვახტანგ  გორგასლის ქ. N 22ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსისოფიო ბოკუჩავა. ტელ.: 577 98 81 17
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი: საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ანა იმნაიშვილი. ტელეფონი: (+995 577) 40 09 69ელ. ფოსტა: public@lta.gov.ge
 • სააგენტოს მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებული წლიური ანგარიშები
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 • განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა
2019
 • ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები და გამოცხადების თარიღები), კონკურსის შედეგები 2019 წლის მდგომარეობით

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

2019
სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2019 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

 • 2019 წლის I კვარტალი
 • 2019 წლის II კვარტალი
 • 2019 წლის III კვარტალი
 • 2019 წლის IV კვარტალი

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2019 წლის I კვარტალი
 • 2019 წლის II კვარტალი
 • 2019 წლის III კვარტალი
 • 2019 წლის IV კვარტალი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2019 წლის I კვარტალი
 • 2019 წლის II კვარტალი
 • 2019 წლის III კვარტალი
 • 2019 წლის IV კვარტალი
2018
სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2018 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2018 წლის I კვარტალი
 • 2018 წლის II კვარტალი
 • 2018 წლის III კვარტალი
 • 2018 წლის IV კვარტალი
2017
სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2017 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2017 წლის I კვარტალი – 175  ლარი
 • 2017 წლის II კვარტალი – 1050 ლარი
 • 2017 წლის III კვარტალი – 1050 ლარი
 • 2017 წლის IV კვარტალი – 1400 ლარი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2017 წლის I კვარტალი
 • 2017 წლის II კვარტალი
 • 2017 წლის III კვარტალი
 • 2017 წლის IV კვარტალი
2016
სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2016 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2016 წლის I კვარტალი – 0 ლარი
 • 2016 წლის II კვარტალი – 551.61  ლარი
 • 2016 წლის III კვარტალი – 900 ლარი
 • 2016 წლის IV კვარტალი – 900 ლარი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2016 წლის I კვარტალი
 • 2016 წლის II კვარტალი
 • 2016 წლის III კვარტალი
 • 2016 წლის IV კვარტალი
2015
სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2015 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2015 წლის I კვარტალი – 1200 ლარი
 • 2015 წლის II კვარტალი – 1200 ლარი
 • 2015 წლის III კვარტალი – 1200 ლარი
 • 2015 წლის IV კვარტალი – 1200 ლარი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2015 წლის I კვარტალი
 • 2015 წლის II კვარტალი
 • 2015 წლის III კვარტალი
 • 2015 წლის IV კვარტალი
2014
სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2014 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2014 წლის I კვარტალი
 • 2014 წლის II კვარტალი
 • 2014 წლის III კვარტალი
 • 2014 წლის IV კვარტალი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2014 წლის I კვარტალი
 • 2014 წლის II კვარტალი
 • 2014 წლის III კვარტალი
 • 2014 წლის IV კვარტალი
2013
სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2013 წელი

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2013 წლის I კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის II კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის III კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის IV კვარტალი (PDF)

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2013 წლის I კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის II კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის III კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის IV კვარტალი (PDF)
2019
სსიპსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

 • 2019 წლის I კვარტალი
 • 2019 წლის II კვარტალი
 • 2019 წლის III კვარტალი
 • 2019 წლის IV კვარტალი

გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2019 წლის

 • 2019 წლის I კვარტალი
 • 2019 წლის II კვარტალი
 • 2019 წლის III კვარტალი
 • 2019 წლის IV კვარტალ

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

 • 2019 წლის I კვარტალი
 • 2019 წლის II კვარტალი
 • 2019 წლის III კვარტალი
 • 2019 წლის IV კვარტალი
 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი, საწვავის მოხმარებასა და ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები – 2019 წელი
 • ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ – 2019 წელი
 • სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი – 2019 წელი
2018
სსიპსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2018 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

2017
სსიპსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2017 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

2016
სსიპსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2016 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

2015

სსიპსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2015 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

2014

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 

გაცემულისარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2015 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

2013

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (PDF)

გაცემულისარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2015 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ