საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია ღიაა  და ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია (თუ ის არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას) მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია), აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ვებგვერდზე „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვერყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N219 დადგენილების საფუძველზე განთავსებულია საჯარო ინფორმაცია სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 26 დეკემბრის N68 ბრძანების შესაბამისად.

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი სააგენტოში წარადგენს წერილობით განცხადებას. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმითაც, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2014 წლის 6 იანვრის No1-1/4 ბრძანებით დამტკიცებული სტანდარტის შესაბამისად. მოქალაქეებს შეუძლიათ ასევე გამოიყენონ ელექტრონული პორტალი www.my.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები:

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი: საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე ირინე გიორგობიანი

ტელეფონი: (+995 577) 274400

ელ. ფოსტა: igiorgobiani@lta.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი: საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ანა იმნაიშვილი.

ტელეფონი: (+995 577) 40 09 69

ელ. ფოსტა: public@lta.gov.ge

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა – ფშაველას გამზ. 16

ტელ.: (+995 32) 2 36 55 01; (+995 32) 2 36 55 07

====================================

ქ. ბათუმის ოფისი:

მისამართი:      ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის 70/72

ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსი

ხათუნა კვინიკაძე. ტელ.: 577 24 09 22

====================================

ქ. ფოთის ოფისი:

მისამართი:   ქ. ფოთი,  ვახტანგ  გორგასლის ქ. N 22

ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსი

სოფიო ბოკუჩავა. ტელ.: 577 98 81 17

 • სააგენტოს სტრუქტურა და ფუნქციები
 • სააგენტოს საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება, შინაგანაწესი)
 • სააგენტოს საქმიანობის წლიური ანგარიში
 • სტრატეგიები, კონცეფციები, სამოქმედო გეგმები
 • ხელმძღვანელი პირების CV-ბი
  დირექტორი
  მიხეილ ხმალაძე
  დირექტორის პირველი მოადგილე
  ლევან მურვანიძე
  დირექტორის მოადგილე
  გიორგი თუშმალიშვილი
  დირექტორის მოადგილე
  ნიკოლოზ გასვიანი
 • ინფორმაცია სააგენტოსა და მისი ტერიტორიული ერთეულების, ასევე PR-ისშესახებ
  მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა – ფშაველას გამზ. 16 ტელ.: (+995 32) 2 36 55 01; (+995 32) 2 36 55 07
  ====================================
  ქ. ბათუმის ოფისი:მისამართი:      ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის 70/72ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსიხათუნა კვინიკაძე. ტელ.: 577 24 09 22
  ====================================
  ქ. ფოთის ოფისი:მისამართი:   ქ. ფოთი,  ვახტანგ  გორგასლის ქ. N 22ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსისოფიო ბოკუჩავა. ტელ.: 577 98 81 17
  ====================================
  საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი: საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ანა იმნაიშვილი.ტელეფონი: (+995 577) 40 09 69ელ. ფოსტა: public@lta.gov.ge

 • სააგენტოს მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებული წლიური ანგარიშები
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
 • განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

2009 წლის 5 თებერვლის N 46 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ,,საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესი”- შესახებ 

2012 წლის 16 ნოემბრის #65 ბრძანება სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ.

2017

ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები და გამოცხადების თარიღები), კონკურსის შედეგები 2017 წლის მდგომარეობით

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

 • 2017 წლის I კვარტალი
 • 2017 წლის II კვარტალი
 • 2017 წლის III კვარტალი
 • 2017 წლის IV კვარტალი

2017

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2017 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

 • 2017 წლის I კვარტალი
 • 2017 წლის II კვარტალი
 • 2017 წლის III კვარტალი
 • 2017 წლის IV კვარტალი

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2017 წლის I კვარტალი
 • 2017 წლის II კვარტალი
 • 2017 წლის III კვარტალი
 • 2017 წლის IV კვარტალი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2017 წლის I კვარტალი
 • 2017 წლის II კვარტალი
 • 2017 წლის III კვარტალი
 • 2017 წლის IV კვარტალი
2016

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2016 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2016 წლის I კვარტალი
 • 2016 წლის II კვარტალი
 • 2016 წლის III კვარტალი
 • 2016 წლის IV კვარტალი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2016 წლის I კვარტალი
 • 2016 წლის II კვარტალი
 • 2016 წლის III კვარტალი
 • 2016 წლის IV კვარტალი
2015

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2015 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2015 წლის I კვარტალი – 1200 ლარი
 • 2015 წლის II კვარტალი – 1200 ლარი
 • 2015 წლის III კვარტალი – 1200 ლარი
 • 2015 წლის IV კვარტალი – 1200 ლარი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2015 წლის I კვარტალი
 • 2015 წლის II კვარტალი
 • 2015 წლის III კვარტალი
 • 2015 წლის IV კვარტალი
2014

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2014 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2014 წლის I კვარტალი
 • 2014 წლის II კვარტალი
 • 2014 წლის III კვარტალი
 • 2014 წლის IV კვარტალი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2014 წლის I კვარტალი
 • 2014 წლის II კვარტალი
 • 2014 წლის III კვარტალი
 • 2014 წლის IV კვარტალი
2013

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2013 წელი

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2013 წლის I კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის II კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის III კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის IV კვარტალი (PDF)

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2013 წლის I კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის II კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის III კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის IV კვარტალი (PDF)

2017

სსიპსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

 • 2017 წლის I კვარტალი
 • 2017 წლის II კვარტალი
 • 2017 წლის III კვარტალი
 • 2017 წლის IV კვარტალი

გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2017 წლის

 • 2017 წლის I კვარტალი
 • 2017 წლის II კვარტალი
 • 2017 წლის III კვარტალი
 • 2017 წლის IV კვარტალი

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

 • 2017 წლის I კვარტალი
 • 2017 წლის II კვარტალი
 • 2017 წლის III კვარტალი
 • 2017 წლის IV კვარტალი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი, საწვავისმოხმარებასა და ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები – 2017 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ – 2017 წელი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი – 2017 წელი

2016

სსიპსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2016 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი, საწვავისმოხმარებასა და ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები – 2016 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ – 2016 წელი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი – 2016 წელი

2015

სსიპსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2015 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი, საწვავისმოხმარებასა და ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები – 2015 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ – 2015 წელი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი – 2015 წელი

2014

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 

გაცემულისარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2015 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი, საწვავის მოხმარებასა და ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები – 2014 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ – 2014 წელი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი – 2014 წელი

2013

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (PDF)

გაცემულისარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვადანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2015 წლის

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი, საწვავის მოხმარებასა და ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები – 2013 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ – 2013 წელი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი – 2013 წელი