ტექნიკური რეგლამენტები

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №407 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „საერთაშორისო გადაზიდვების მწარმოებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლთა შრომისა და დასვენების რეჟიმების ”დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის პარამეტრების აღმრიცხველი საკონტროლო მოწყობილობების (ტაქოგრაფების) ექსპლუატაციის წესის” დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №442 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსადგურის და ავტოსადგომის ფუნქციონირების წესისა და პირობების“ დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №4 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრის გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის წესის” დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

გვერდები: 1 2 3