ტექნიკური რეგლამენტები

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №11 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „მოთხოვნები ინდივიდუალური წესით დამზადებული (თვითნაკეთი) ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმართ“ დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №12 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სერვისის წესის“ დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №29 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „სატვირთო ავტომობილებისა და მისაბმელებისათვის ECMT-ს ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობისა და გზისთვის ვარგისობის ტესტის სერტიფიკატების გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №510 2017 წლის 1 დეკემბერი

„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №32 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის” დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

გვერდები: 1 2 3