ტექნიკური რეგლამენტები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №89 2019 წლის 15 თებერვალი

ტექნიკური რეგლამენტის – „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

დანართი

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №36 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესების” დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №37 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის „სხვადასხვა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტესტირების პერიოდულობის“ დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული


საქართველოს მთავრობის დადგენილება №143, 2016 წლის 29 მარტი
ქ. თბილისი

ტექნიკური რეგლამენტის – „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის“ დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული


საქართველოს მთავრობის დადგენილება No393 2017 წლის 11 აგვისტო

ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე 

იხილეთ ბმული  იხილეთ დანართი


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 400 2017 წლის 16 აგვისტო

ტექნიკური რეგლამენტის- „გარკვეული კატეგორიის ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში სიჩქარის შემზღუდველი  მოწყობილობების მონტაჟისა და გამოყენების შესახებ”.დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №72 2018 წლის 7 თებერვალი
ტექნიკური რეგლამენტის – ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების ტრანსპორტირების წესის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144 2016 წლის 29 მარტი
ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 2016 წლის 29 მარტი
სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189 2016 წლის 18 აპრილი
„ტექნიკური რეგლამენტის – რადიოაქტიური ნარჩენებისადმი მოპყრობის წესის“ დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული

 

გვერდები: 1 2 3