ერთჯერადი ნებართვა

სერვისებისატვირთო გადაზიდვები (სერვისები)

======================================================================

სერვისის დასახელება  
განსაზღვრულ ქვეყანაში საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო ერთჯერადი სატვირთო გადაზიდვის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურება;
სერვისის აღწერილობა

-გადამზიდველის განცხადებისა და თანმხლები დოკუმენტაციის რეგისტრაცია;

-მთავრობათაშორისი შეთანხმებებით, „ლიცენზიისა და ნებართვების შესახებ“ და „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული დოკუმენტაციის შესაბამისობის დადგენა;

– ხარვეზის გამოსწორება (არსებობის შემთხვევაში).

– ნებართვის გაცემა;

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

1. განცხადება;

2. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

– ნებართვის მაძიებლის მფლობელობაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების (საშუალებების) ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიში;

4. შესაბამისი კატეგორიის მძღოლის მართვის მოწმობის ასლი;

5. მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ფასი
დადებითი გადაწყვეწილების შემთხვევაში ერთ სამუშო  დღეზე მეტ ვადაში გაფორმება 70 ლარი დადებითი გადაწყვეწილების შემთხვევაში ერთ სამუშაო დღეში გაფორმება 100 ლარი