სპეცნებართვა

სერვისებისატვირთო გადაზიდვები (სერვისები)

========================================================================

სერვისის დასახელება  
საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის (საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე დადგენილი კვოტის ზევით) ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული დაჩქარებული მომსახურება;
სერვისის აღწერილობა

– გადამზიდველის განცხადებისა და თანმხლები დოკუმენტაციის რეგისტრაცია;

– ნებართვის გაცემა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

1. განცხადება;

2. მართვის მოწმობის ასლი;

3. ა/ს რეგისტრაციის დოკუმენტის ასლი.

4. სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

5. დაჩქარებული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ფასი
დაუჩქარებელი 500 ლარი (ბიუჯეტის მოსაკრებელი) დაჩქარებული 520 ლარი (აქედან 500 ლარი ბიუჯეტის მოსაკრებელი)