საფრანგეთი მინიმუმ ევრო III

სერვისებისატვირთო გადაზიდვები (სერვისები)

======================================================================

სერვისის დასახელება  
განსაზღვრულ ქვეყანაში საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო ერთჯერადი სატვირთო გადაზიდვის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურება;
სერვისის აღწერილობა

-გადამზიდველის განცხადებისა და თანმხლები დოკუმენტაციის რეგისტრაცია;

-მთავრობათაშორისი შეთანხმებებით, „ლიცენზიისა და ნებართვების შესახებ“ და „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული დოკუმენტაციის შესაბამისობის დადგენა;

– ხარვეზის გამოსწორება (არსებობის შემთხვევაში).

– ნებართვის გაცემა;

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

1. განცხადება;

2. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

– ნებართვის მაძიებლის მფლობელობაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების (საშუალებების) ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიში;

4. შესაბამისი კატეგორიის მძღოლის მართვის მოწმობის ასლი;

5. მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

6. ავტორიზაცია ძალაშია მხოლოდ ECMT სერტიფიკატებთან ერთან

ფასი
დადებითი გადაწყვეწილების შემთხვევაში ერთ სამუშო  დღეზე მეტ ვადაში გაფორმება 70 ლარი დადებითი გადაწყვეწილების შემთხვევაში ერთ სამუშაო დღეში გაფორმება 100 ლარი