გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

რუსეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველეთა საყურადღებოდ წარმოვადგენთ რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის სამინისტროს, საავტომობილო და სამგზავრო ტრანსპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დეპერტამენტის ა.ბაკირეის

თურქმენეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ თურქმენეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ა.წ. 4 იანვრის №04/39517 ნოტის ასლს, რომელიც ეხება ახალი გეოლოკაციური სისტემის გამოყენების გამო, 2017 წლის 1 იანვრიდან

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

20.01.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი საფასური

საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო რეგულარული გადამყვანი გადამზიდველების საყურადღებოდ

           საქართველოს კანონის „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ მე-51 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ბ“  ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის საქმიანობის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

13.01.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი