გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

2014 წლის 27 აპრილს ძალაში შევიდა უკრაინის კანონი „მოქალაქეთა უფლების და თავისუფლების უზრუნველყოფის და სამართლებრივი რეჟიმის შესახებ უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“, რომლის თანახმადაც უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (იგულისხმება ყირიმი)

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

12.06.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #18)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

09.06.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #17)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

ტრეინინგის პროცესი

30 მაისის მორიგი ტრეინინგი მძღოლთა მომზადებაზე, რომელიც

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

29.05.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #16)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი