გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

26.12.2013

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) 2014 წლის სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების მორიგი განაწილების ნუსხა 

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

საბაჟო კავშირის წევრი ქვეყნების (რუსეთი, ბელარუსია, ყაზახეთი) ტერიტორიაზე გადაზიდვებისათვის დაწესებული მოთხოვნების შესახებ (იხ. ბმული).

ყურადღება!

ECMT/ITF - ის 2014 წლის მრავალმხრივი კვოტირებული ნებართვის მსურველთა საყურადღებოდ!

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ზემოთ მოყვანილი, ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა გამოქვეყნებულია ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მრავალმხრივი  ნებართვების გაცემის საკითხთა განმხილველი კომისიის  2013 წლის 6 დეკემბერის სხდომის #46 ოქმის საფუძველზე, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში. ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების 4 მუხლის თანახმად დადგენილი საფასური გადაიხდება მომსახურების გაწევაზე სააგენტოს მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში. გთხოვთ გადახდა მოახდინოთ დადგენილ ვადებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში საოქმო გადაწყვეტილება ნებართვის გამოყოფის თაობაზე გაუქმდება.

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების მოთხოვნის ნუსხა

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება

საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 7 აპრილის №187 ბრძანებულებით საქართველო შეუერთდა „საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ“ 1970 წლის 1 ივლისს ჟენევაში ხელმოწერილ ევროპის შეთანხმებას (AETR). ამასთანავე, ქართულ მხარეს ჰქონდა უფლება, ესარგებლა ღონისძიებებით,

მძღოლთა და გადამზიდველთა ტრეინინგები

2013 წლის ნოემბრიდან სააგენტოში მიმდინარეობს მძღოლთა და გადამზიდველთა ტრეინინგები ციფრული ტაქოგრაფების ექსპლუატაციისათვის საჭირო პლასტიკური ბარათების