გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ, ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებულ ინფორმაციას იმ რეგულაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც განსაზღვრავენ უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებით

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტას #15.2-2/2153-7, სატრანსპორტო კანონში ცვლილების დამტკიცების თაობაზე, რომელიც ძალაში შევიდა 2018 წლის 1 იანვარს და რომელიც ეხება  საზოგადოებრივი გზების ქსელით

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

30.01.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ, რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს 2017 წლის 20 ნოემბრის NN9-1613 წერილს, რომლითაც რუსეთის მხარე გვაცნობებს მესამე ქვეყნებ-ში / დან საერთაშორისო საავტომობილო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

26.01.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი