გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

04.06.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

25.05.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

თურქეთის რესპუბლიკაში არარეგულარული სამგზავრო გადაყვანების განმხორციელებელი გადამზიდველების საყურადღებოდ

       თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, საზღვაო საქმეთა და  კომუნიკაციის სამინისტროს საგზაო ტრანსპორტის რეგულირების გენერალური დირექტორატის 2018 წლის 23 მაისის წერილის

გ ა ფ რ თ ხ ი ლ ე ბ ა !

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) სააღრიცხვო წიგნის მწვანე ფურცლების წარმოდგენის ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ 2018 წლის 20 აპრილის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

11.05.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი