ავტოსადგურებისა და გადამზიდველების საყურადღებოდ!

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 სექტემბრის #601 დადგენილების „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის #322 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ მე-16³ მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიმარულებით ან/და უკუმიმართულებით 2020 წლის 26 სექტემბრიდან ჩერდება მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანა M2 და M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით.

           გთხოვთ გაითვალისწინოთ!

|