ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2021 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების გადანაწილების ნუსხა

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2021 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო

გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების

განაწილების ნუსხა

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2021 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების

განსახილველი ნუსხა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, ნებართვების მისაღებად, დადგენილი საფასურის გადახდა მომსახურების მიღებაზე, მოხდება სააგენტოს მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. გთხოვთ, გადახდა მოახდინოთ დადგენილ ვადებში. იხილეთ, ბრძანება გადახდის და განცხადებაში ჩასწორების წესის შესახებ.

2020 წლის ECMT-ის ნებართვის მაძიებელთა საყურადღებოდ

გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ქვითარი) შემოიტანეთ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს კანფელარიაში, განცხადების სახით 

|