ტექნიკური რეგლამენტები

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №407 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის საერთაშორისო გადაზიდვების მწარმოებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლთა შრომისა და დასვენების რეჟიმების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის პარამეტრების აღმრიცხველი საკონტროლო მოწყობილობების (ტაქოგრაფების) ექსპლუატაციის წესის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №442 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის ავტოსადგურის და ავტოსადგომის ფუნქციონირების წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №4 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრის გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის წესის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №11 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები ინდივიდუალური წესით დამზადებული (თვითნაკეთი) ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმართ დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №12 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სერვისის წესის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №29 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის სატვირთო ავტომობილებისა და მისაბმელებისათვის ECMT- ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობისა და გზისთვის ვარგისობის ტესტის სერტიფიკატების გაცემისა და გამოყენების წესის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №510 2017 წლის 1 დეკემბერი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

“ტექნიკური რეგლამენტის – „ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობისა და პერსონალის ტექნიკური კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნების“ დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 1 დეკემბრს N511 დადგენილება

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №32 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №89 2019 წლის 15 თებერვალი

ტექნიკური რეგლამენტის სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

დანართი

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №36 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესების დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №37 დადგენილება

ტექნიკური რეგლამენტის სხვადასხვა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტესტირების პერიოდულობის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №143, 2016 წლის 29 მარტი
ქ. თბილისი

ტექნიკური რეგლამენტის ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №393 2017 წლის 11 აგვისტო

ტექნიკური რეგლამენტის გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ დამტკიცების თაობაზე 

იხილეთ ბმული  იხილეთ დანართი

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №400 2017 წლის 16 აგვისტო

ტექნიკური რეგლამენტისგარკვეული კატეგორიის ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში სიჩქარის შემზღუდველი  მოწყობილობების მონტაჟისა და გამოყენების შესახებ.დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №72 2018 წლის 7 თებერვალი
ტექნიკური რეგლამენტის ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების ტრანსპორტირების წესის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144 2016 წლის 29 მარტი
ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 2016 წლის 29 მარტი
სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ ბმული

————————————————————————————————————————————————-

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189 2016 წლის 18 აპრილი
ტექნიკური რეგლამენტის რადიოაქტიური ნარჩენებისადმი მოპყრობის წესის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული

 

|