წესები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 30 ნოემბრის ბრძანება საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე.

იხილეთ ბმული

———————————————————————————————————————————

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის ბრძანება №1-1/591 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახმელეთოტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის განაკვეთების, ასევე საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ.

იხილეთ ბმული

———————————————————————————————————————————

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2013 წლის 15 ნოემბრის ბრძანება №1-1/323 „ციფრული ტაქოგრაფის ელექტრონული ბარათების ფორმებისა და მათი გაცემის, შეცვლის, მოქმედების შეჩერებისა და გაუქმების წესის დამტკიცების თაობაზე“

იხილეთ ბმული

———————————————————————————————————————————

გზაზე არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ან ზენორმატიული (მძიმეწონიანი) სატრანსპორტო საშუალების სამოძრაოდ დაშვებისათვის უფლებამოსილ ორგანოსთან (უწყებასთან) შეთანხმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული        ცვლილება

———————————————————————————————————————————

“CPC- მენეჯერების მოსამზადებელი სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ” – სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 28 დეკემბრის №46 ბრძანება

იხილეთ ბმული

———————————————————————————————————————————

“CPC- მძღოლის მოსამზადებელი სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ” – სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 04 ოქტომბრის №39 ბრძანება

იხილეთ ბმული

|