სასწავლო მასალები

ევროპის შეთანხმება საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ (AETR)

პაკეტი მძღოლთა მომზადებაზე

 

|