გადახდის საბანკო რეკვიზიტები

საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის №1-1/591 ბრძანებით განსაზღვრული  მომსახურების  სახეების საფასურის გადახდის საბანკო რეკვიზიტები:

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

საიდენტიფიკაციო კოდი:205297935                                      

დამატებით შინაარსში გთხოვთ მიუთითოთ მომსახურების სახე და შემოსავლების შესაბამისი კოდი:

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი/swift code: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707217057

მომსახურების სახე შემოს. კოდი საფასური
(ლარი)
საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ერთჯერადი კვოტირებული ნებართვის დაუჩქარებელი წესით გაცემის მომსახურება 1.1.1 70
საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ერთჯერადი კვოტირებული ნებართვის დაჩქარებელი წესით გაცემის მომსახურება 1.1.2 100
საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის მრავალჯერადი კვოტირებული ნებართვის გაცემის მომსახურება 1.2 თვეში 70
ECMT-ს კვოტების სისტემაში განსახორციელებელი ერთჯერადი გადაზიდვის ნებართვის გაცემის მომსახურება 2.2 70
ECMT-ს კვოტების სისტემაში განსახორციელებელი მრავალჯერადი გადაზიდვის ნებართვის გაცემის მომსახურება 2.2 თვეში 70
საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის მომსახურება (საზღვირდან 1000 კმ-ზე მეტი) 3.1 3000
საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის მომსახურება (საზღვირდან 100-იდან 1000 კმ-მდე) 3.2 2000
საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის მომსახურება (საზღვირდან 100 კმ-მდე) 3.3 400
საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის ერთჯერადი ნებართვის გაცემის მომსახურება 3.4 70
სატვირთო ავტომობილის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობისECMT-ს სერტიფიკატის გაცემის მომსახურება 4.0 200
მისაბმელის (ნახევარმისაბმელის) ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობის ECMT-ს სერტიფიკატის გაცემის მომსახურება 5.0 100
სატვირთო ავტომობილის და მისაბმელის (ნახევარმისაბმელის) გზისთვის ვარგისობის ტესტის ECMT-ს სერტიფიკატის გაცემის მომსახურება 6.0 60
ავტოსატრანსპორტო საშუალების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების ფირნიშის ბლანკების დამზადებასა და ტესტირების ცენტრებისათვის გადაცემის მომსახურება 7.0 2
განსაზღვრული სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობის გაცემის მომსახურება 8.0 70
საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის (კვოტის ზევით)ნებართვის დაჩქარებული წესუთ გაცემის მომსახურება 9.0 20
სანებართვო მოწმობის დუბლიკატების გაცემასთან დაკავშირებული დაჩქარებული მომსახურება 10.0 10
დაშვების მოწმობის და სერტიფიკატის დუბლიკატების გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება 11.0 10
საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის მომსახურება 12.0 100
საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის მომსახურება 13.0 100
მძღოლის ციფრული ტაქოგრაფის ელექტრონული ბარათის დამზადებისა და გაცემის მომსახურება 15.1 100
მაკონტროლებლის ციფრული ტაქოგრაფის ელექტრონული ბარათის დამზადებისა და გაცემის მომსახურება 15.2 50
სახელოსნოს ციფრული ტაქოგრაფის ელექტრონული ბარათის დამზადებისა და გაცემის მომსახურება 15.3 300
კომპანიის ციფრული ტაქოგრაფის ელექტრონული ბარათის დამზადებისა და გაცემის მომსახურება 15.4 80
მძღოლის ციფრული ტაქოგრაფის ელექტრონული ბარათის მისაღებად ტრენინგებისა და ტესტირების ორგანიზებისა და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემის მომსახურება 16.1 200
კომპანიის ციფრული ტაქოგრაფის ელექტრონული ბარათის მისაღებად ტრენინგებისა და ტესტირების ორგანიზებისა და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემის მომსახურება 16.2 200
ციფრული ტაქოგრაფის ელექტრონული ბარათის მისაღებად მესამე და შემდგომი ტესტირების მომსახურება 16.3 20
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებზე მენეჯერის პროფესიული კომპეტენტურობის სერტიფიკატის (CPC) მისაღებად ტრენინგებისა და ტესტირების ორგანიზებისა და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემის მომსახურება 17.1 250
სხვა მაძიებლებზე მენეჯერის პროფესიული კომპეტენტურობის სერტიფიკატის (CPC) მისაღებად ტრენინგებისა და ტესტირების ორგანიზებისა და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემის მომსახურება 17.2 500
მენეჯერის პროფესიული კომპეტენტურობის სერტიფიკატის (CPC) მისაღებად მესამე და შემდგომი ტესტირების მომსახურება 17.3 50

შენიშვნა: (2.2) მომსახურებისათვის ქვეყანაზე შეზღუდვის მოხსნის საფასურია თვეში 35 ლარი;

შენიშვნა: საბანკო გადარიცხვისას დანიშნულებაში შესაძლებელია მიეთითოს  მხოლოდ შემოსავლის  კოდი,

მაგალითად:  “მომსახურების  საფასური  1.1.1″.

|