უსაფრთხოება (სერვისები)

სერვისები
======================================================================

ციფრული ტაქოგრაფის ელექტრონული ბარათების დამზადებასა და  გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება:
მძღოლის ბარათი;
– მაკონტროლებლის ბარათი;
– სახელოსნოს ბარათი;
– კომპანიის ბარათი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე დამონტაჟებული აირბალონიანი მოწყობილობის ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის ფირნიშის ბლანკების დამზადებასა და დადგენილი წესით აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოებისათვის  გადაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება;

სანებართვო მოწმობის დუბლიკატების გაცემასთან დაკავშირებული დაჩქარებული მომსახურება;

დაშვების მოწმობის და სერტიფიკატის დუბლიკატების გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება;

განსაზღვრული სახიფათო ტვირთის საერთაშორისო გადაზიდვაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობის გაცემა;

ავტოსატრანსპორტო საშუალების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების ფირნიშის ბლანკების დამზადებისა და ტესტირების ცენტრისათვის გაცემა;

სატვირთო ავტომობილის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობის ECMT-ს სერტიფიკატის გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება;

მისაბმელის (ნახევარმისაბმელის) ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობის ECMT -ს სერტიფიკატის გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება;

სატვირთო ავტომობილის და მისაბმელის (ნახევარმისაბმელის) გზისთვის ვარგისობის ტესტის ECMT-ს სერტიფიკატის გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება;

 

|