მრავალმხრივი შეთანხმებები

  1. ევროპის შეთანხმება საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ (AETR)
  2. ევროპის შეთანხმება “სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ (ADR)

|