ევრო დირექტივები და რეგლამენტები

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2000 წლის 6 ივნისის დირექტივა 2000/30/EC

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007 წლის 5 სექტემბრის 2007/46/EC დირექტივა

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008 წლის 24 სექტემბრის დირექტივა 2008/68/EC

საბჭოს 1992 წლის 10 თებერვლის დირექტივა 92/6/EEC

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1996 წლის 25 ივლისის დირექტივა 96/53/EC

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1999 წლის 17 ივნისის დირექტივა 1999/62/EC

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002 წლის 11 მარტის დირექტივა 2002/15/EC საავტომობილო გადაზიდვების მწარმოებელი პირების სამუშაო დროის ორგანიზების შესახებ

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003 წლის 15 ივლისის დირექტივა 2003/59/EC

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 15 მარტის დირექტივა 2006/22/EC

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 6 მაისის დირექტივა 2009/40/EC

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 14 ივნისის რეგლამენტი (EC) #1013/2006 ნარჩენების გადაზიდვის შესახებ

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 21 ოქტომბრის (EU) 1072/2009 რეგლამენტი სატვირთო გადაზიდვების საერთაშორისო ბაზარზე დაშვების ზოგადი წესების შესახებ (ახალი რედაქცია) (წინამდენარე ტექსტი ძალაშია ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებში)

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 21 ოქტომბრის (EU) #1073/2009 რეგლამენტი საავტობუსო მომსახურების საერთაშორისო ბაზარზე დაშვების ზოგადი წესების და (EU) # 561/2006 რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ (ახალი რედაქცია) (აღნიშნული ტექსტი ძალაშია ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებში)

ევროსაბჭოს 1985 წლის 20 დეკემბრის #3821/85 რეგლამენტი საკონტროლო მოწყობილობის შესახებ საგზაო ტრანსპორტის სფეროში

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 15 მარტის რეგლამენტი (EC) 561/2006

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 21 ოქტომბრის (EC) 1071/2009 რეგლამენტი

|